Artykuły

Sprawozdanie z Działalności Sądu Koleżeńskiego PIPBP

Sprawozdanie z Działalności Sądu Koleżeńskiego PIPBP
za okres sprawozdawczy 16.04.2005 – 13.05.2006 r.


W okresie sprawozdawczym 16.04.2005 – 13.05.2006 r. Sąd Koleżeński zbierał się 4 razy. Do sądu wpłynęły następujące sprawy wymagające rozpatrzenia:
- W dniu 11.06.2005 r. Sąd zebrał się w składzie Roman Kowalski, Jerzy Jarosz, Janusz Kościukiewicz, Wiesław Tomczak, Jerzy Łakomski, w celu wybrania nowego Przewodniczącego Sądu w związku z rezygnacją p Jarosława Nowaka z pełnienia ww. funkcji. Nowym przewodniczącym wybrano p. Wiesława Tomczaka z Łukowa.
- W dniu 22.06.2005r. Sąd zebrał się w składzie: Wiesław Tomczak, Jarosław Nowak, Jerzy Jarosz, Janusz Kościukiewicz, Roman Kowalski, by rozpatrzeć skargę Zakładu Pogrzebowego “Fenix” z Lubina na firmę “Madera” z Lwówka Śląskiego. Sprawa dotyczyła pobierania nadmiernych opłat przez firmę “Madera” administratora cmentarza. Sąd postanowił, iż nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy i pouczył wnioskującego
o możliwości wystąpienia z przedmiotową sprawą do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
- W dniu 14.07.2005 r. na skutek wniosków Komisji Rewizyjnej zebrał się Sąd Koleżeński w następującym składzie: Wiesław Tomczak, Roman Kowalski, Jerzy Jarosz, Jerzy Łakomski, Jadwiga Rembiejewska. Komisja Rewizyjna wnioskowała o ustosunkowanie się przez niego w sprawie złożenia mandatu w Radzie Izby przez Panów Zbigniewa Barana i Janusza Kwaterę oraz zalecenia pozbawienia Pana Zbigniewa członkostwa w Izbie z uwagi na uprawomocnienie się wyroku Sądu Karnego w jego sprawie, absencji w pracach Komisji Rewizyjnej przez Pana Franciszka Wysgę, sprawy zasiadania Pana Janusza Kwatery we władzach Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych oraz sprawą zasiadania w Radzie Izby osoby nie będącej przedsiębiorcą pogrzebowym (Pan Andrzej Dzierżanowski). Sąd Koleżeński postanowił co następuje:

- w sprawie Pana Zbigniewa Barana uznał za niezasadne pozbawienie go członkostwa w Izbie, gdyż nie stanowi to przeszkody w dalszym jego członkostwie,

- w sprawie członkostwa Pana Franciszka Wysgi w Komisji Rewizyjnej uznał się za niewłaściwy rzeczowo wskazując, że właściwość ta należy do Walnego Zgromadzenia członków Izby,

- w sprawie absencji Panów Mariana Milera i Janusza Kwatery uznać wniosek Komisji Rewizyjnej za bezprzedmiotowy,

- w sprawie łączenia funkcji w konkurencyjnych samorządach zawodowych branży pogrzebowej uznać za niewłaściwe łączenie funkcji w ich organach,

- w sprawie zasiadania w Radzie Izby osób nie będących przedsiębiorcami pogrzebowymi, Sąd Koleżeński wyraził stanowisko, że nie należy ograniczać członkostwa w organach Izby jedynie do przedsiębiorców pogrzebowych.

- W dn. 4 października 2005 r. odbyło się posiedzenie Sądu Koleżeńskiego w składzie Wiesław Tomczak, Roman Kowalski, Jerzy Łakomski, w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Gójskiego na Pana Franciszka Wysgę w sprawie przebudowy samochodu pogrzebowego i związanych z tym reklamacji Pana Marka Gójskiego. Strony mimo wielu rozbieżności zadeklarowały chęć polubownego rozwiązania sporu. Ustalono, że przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego Wiceprzewodniczący Pan Roman Kowalski zobowiązał się wraz z protokolantem Panią Barbarą Zawadzką, że będzie uczestniczyć wraz ze stronami sporu w oględzinach spornego samochodu. Ze względu na nagłą, tragiczną śmierć Pana Franciszka Wysgi sprawa została tymczasowo zawieszona.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Wiesław Tomczak
Linia Otwocka
Thanos